VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE CK MAUTHNER s.r.o.

se sídlem Praha, Michalská 430/3, IČ: 285 26 911, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 148064

 

I. Preambule

 1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky jsou nedílnou součástí Smluv o zájezdech (dále jen SOZ) uzavíraných s klienty CK Mauthner s.r.o. (dále jen CKM), na základě kterých se klienti využívají služeb poskytovaných a pořádaných CKM.
 2. CKM pro klienty s individuální dopravou zprostředkovává ubytování v penzionech, hotelech a apartmánech včetně dalších služeb souvisejících s cestovním ruchem.

 

II. Předmět Podmínek

 1. Předmětem těchto Všeobecných podmínek je úprava některých níže specifikovaných skutečností vyplývajících ze SOZ uzavřené mezi CKM jako pořadatelem služby a klientem jako čerpatelem služby.
 2. Pokud jsou ve SOZ uvedeny a CKM akceptovány podmínky odlišné od obecné úpravy dané těmito Všeobecnými podmínkami, mají přednost údaje uvedené ve SOZ.

 

III. Uzavření Smlouvy o ubytování

 1. SOZ pořádaném CKM obsahuje zejména označení smluvních stran, vymezení služby, termín, jeho zahájení a ukončení, uvedení všech poskytovaných služeb cestovního ruchu, které jsou zahrnuty do ceny služby, místo a dobu jejich trvání, cenu služby včetně časového rozvrhu plateb a výši jednotlivých záloh i o poplatcích a službách, které nejsou zahrnuty do souhrnné ceny, označení způsobu, jakým má klient uplatnit své právo z porušení povinnosti včetně údaje o lhůtě, ve které může právo uplatnit a výši odstupného, které klient pořadateli uhradí v případech stanovených občanským zákoníkem. Klient odpovídá za správnost všech jím vyplněných údajů uvedených ve SOZ.
 2. SOZ nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti pak nabývá okamžikem úhrady zálohy na cenu. Pro případ, že klient nezaplatí řádně a včas zálohu na cenu služby, zaniká smlouva o služby s účinky od počátku, to však nevylučuje právo CKM uplatnit odstupné.
 3. Za splnění závazků dalších přihlášených osob uvedených na SOZ odpovídá klient (objednavatel), se kterým je SOZ uzavírána. U osob mladších 18-ti let, cestují-li bez doprovodu zákonného zástupce, je nezbytný písemný souhlas zákonného zástupce připojený ke SOZ.
 4. Specifikace ubytování, jeho polohy, kategorie, stupně vybavenosti a hlavní charakteristické znaky, specifikace stravování, tj. jeho způsobu a rozsahu, jsou-li některé z těchto služeb součástí služby, vyplývají z katalogu CKM nebo z ostatních nabídek zpracovaných CKM, které má klient k dispozici. Pokud tyto údaje uvedeny v katalogu či ostatních nabídkách CKM nejsou, budou uvedeny v příloze SOZ.

 

IV. Cena služby

 1. Cena služby je stanovena v souladu s nabídkami CKM či s katalogem zájezdů vydávaným CKM. Souhrnná cena služby uvedená ve SOZ je konečná s výjimkou povinných poplatků třetím subjektům, které je klient povinen uhradit v místě pobytu v místní měně.
 2. Cena služby zahrnuje služby, které jsou přesně stanoveny v nabídce CKM či katalogu CKM, případně blíže specifikovány ve SOZ.
 3. Cena služby je splatná ve dvou splátkách, z nichž první zálohová splátka ve výši 50% je splatná do 2 dnů po uzavření SOZ a druhá splátka, tvořící doplatek ceny služby, je splatná nejpozději 4 týdny před počátkem služby, pokud se nejedná o zájezd lastminute, pak je postupováno dle č. 4.
 4. Pokud by s ohledem na datum uzavření SOZ v době splatnosti zálohy nastala zároveň i splatnost doplatku ceny služby, je cena služby splatná společně se zálohou max. do 1 dne od uzavření SOZ (není-li ve SOZ uvedeno jinak). Cena služby však musí být vždy v plné výši uhrazena před zahájením služby.
 5. Klient je povinen uhradit úplnou cenu služby CKM. Úhradu provede převodem, případně vkladem v Kč na účet CKM, ČSOB, a.s., č. ú. 226485477/0300, nebo prostřednictvím obchodního zástupce CKM, jehož prostřednictvím uzavřel SOZ. Za řádnou a včasnou úhradu splátek odpovídá vždy klient. V případě úhrady ceny služby převodem na účet se cena, považuje za uhrazenou dnem připsání na účet CKM.
 6. CKM je oprávněna změnit způsob a termíny placení ceny služby s tím, že tato změna bude uvedena ve SOZ, vždy však oznámena klientovi.
 7. Není-li cena služby uhrazena ve stanovené lhůtě, je CKM oprávněna od SOZ odstoupit. Klient je v takovém případě povinen uhradit odstupné (stornopoplatky) ve výši stanovené v čl. VIII. Před odstoupením od SOZ může CKM poskytnout klientovi dodatečnou lhůtu k úhradě. Pokud CKM nevyužije práva k odstoupení od SOZ a není-li cena zaplacena v plné výši ani před zahájením služby, zavazuje se klient zaplatit CKM 100% konečné ceny služby vč. všech sjednaných služeb, a to do 3 dnů od sjednaného zahájení služby. Klient výslovně souhlasí, že tato částka bude automaticky započtena s již zaplacenými zálohami na cenu služby.
 8. CKM si vyhrazuje právo na chybu publikovaných cen či termínů v katalozích web, FB apod.), závazná pro CK i kupujícího je pouze cena uvedená na platné cestovní smlouvě.

 

V. Změny služby

 1. Ceny zájezdů CKM byly kalkulovány na základě nákladů CKM s přihlédnutím ke kurzům měn ke dni uvedenému v nabídce, popř. příslušném katalogu. CKM je oprávněna jednostranně zvýšit cenu služby uvedenou ve SOZ za podmínek stanovených v čl. 2.
 2. Cenu služby lze zvýšit jen v případě, že dojde ke zvýšení:

a)  směnného kurzu české koruny použitého pro stanovení ceny služby o více než 10%, pokud k této změně dojde do 21. dne před zahájením služby; anebo,

b)  ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot,

pokud CKM zároveň přesně stanoví způsob výpočtu zvýšení ceny

3. Způsob výpočtu zvýšení ceny služby:

Ad 2a) Při zvýšení směnného kurzu české koruny je CKM oprávněna jednostranně zvýšit cenu služby o částku odpovídající procentní výši změny kurzu služeb zaplacených v cizí měně. Rozhodný den, kdy byla stanovena cena služeb, je dán datem nabídky služby, rozhodný je měnový kurz stanovovaný ČNB.

Ad 2b) Zvýšení ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot CKM je oprávněn při splnění podmínek dle § 2530 občanského zákoníku zvýšit cenu služby zvýší-li se cena dopravy včetně ceny pohonných hmot

 1. Písemné oznámení o zvýšení ceny musí být klientovi odesláno nejpozději 21 dní před zahájením služby.
 2. CKM má právo, je-li k tomu nucena z jiných objektivních důvodů, než jsou uvedeny v čl. 2, zejména v případě zvýšení cen služeb dodavateli, vyhlásit nové ceníky za ceny jí poskytovaných služeb. Takto upravené ceny zájezdů jsou platné ode dne vyhlášení úpravy cen a vztahují se na všechny zájezdy i jednotlivé služby, u nichž nebyla do tohoto dne zahájena jejich realizace, tj. nebyl uskutečněn odjezd.
 3. CKM je oprávněna z objektivních důvodů (změna od dodavatele CKM) změnit před zahájením služby podmínky SOZ a navrhnout je klientovi. CKM není povinna sdělit důvody změny SOZ, vyjma důvodů pro zvýšení ceny služby dle čl. V. těchto Všeobecných podmínek, v tom případě, musí být v návrhu nová cena služby uvedena.
 4. Navrhne-li CKM změnu SOZ, má klient právo rozhodnout, zda bude se změnou SOZ souhlasit, nebo zda od SOZ odstoupí (bez uplatnění stornopoplatků). Pokud klient ve stanovené lhůtě 5 dnů od doručení návrhu na změnu SOZ neoznámí CKM, že návrh nepřijímá a že od SOZ odstupuje, má se za to, že s její změnou souhlasí. Právo odstoupit od SOZ neplatí v případě, že předmětem změny je výhradně změna ceny služby dle čl. V. těchto Všeobecných podmínek.
 5. Za změnu SOZ se nepovažuje zejména:
 1. změny, které nemají za následek změnu destinace služby, kategorie ubytování, stravování, dopravy apod.,
 1. změna programu služby spočívající v nahrazení programu původního programem náhradním vyvolaná nepředvídatelnými okolnostmi.
 1. Reklamaci nelze uznat v případech, kdy vytýkané nedostatky nejsou zaviněny CKM či jiným dodavatelem služeb cestovního ruchu poskytovaných v rámci služby a zároveň::
 1. nedostatky jsou zaviněny klientem nebo vyplývají z jednání klienta, a/nebo
 2. neplnění nebo nedostatečné plnění je způsobeno třetí stranou, která nemá vztah k zajišťování dohodnutých služeb, a/nebo
 3. nedostatky či změny jsou důsledkem nepředvídatelných zásahů vyšší moci – za vyšší moc se považují okolnosti, které vznikly v důsledku nepředvídatelných a neodvratitelných skutečností mimořádné povahy, které znemožňují řádné poskytnutí původně sjednaných služeb. Okolnosti vyšší moci – např. extrémní klimatické jevy, karanténa, válečný konflikt apod. vylučují povinnost CKM plnit jakékoli nároky klientů vyplývající z nastalých nedostatků a změn, uvedených v tomto odstavci.

10.V případě změny služby (termín, počet osob) je CKM oprávněna účtovat manipulační poplatek ve výši 750,- Kč za provedené změny.

 

VI. Práva a povinnosti klienta

 1. Klient je oprávněn:
  1. požadovat poskytnutí všech služeb stanovených taxativně pro každý zájezd,
  2. reklamovat případné vady poskytnutých služeb.
  3. být seznámen se všemi případnými změnami v termínu, programu, rozsahu a kvalitě služeb a ceně služby.
 2. Po uzavření SOZ lze na žádost klienta provést změnu osoby klienta, je-li to objektivně možné (zejm. z časových důvodů a podmínek na straně dalších poskytovatelů služeb). Před zahájením služby může klient písemně oznámit CKM, že se služby místo něho zúčastní jiná osoba v oznámení uvedená. Dnem doručení oznámení se osoba v něm uvedená stává klientem. Oznámení musí obsahovat prohlášení nového klienta, že souhlasí s uzavřenou SOZ. Původní a nový klient společně a nerozdílně odpovídají za zaplacení ceny služby.
 3. Klient má právo zažádat CKM o dílčí změnu objednaných fakultativních služeb již uvedených v SOZ (např. typ skipasu apod.) za jiné služby.
 4. Klient je povinen:
  1. uhradit sjednanou cenu služby a dalších služeb podle výše uvedených podmínek,
  2. nastoupit ve stanoveném čase na zájezd, resp. se dostavit do stanoveného ubytovacího zařízení,
  3. zajistit si platný cestovní popř. jiný identifikační doklad, popřípadě příslušná vstupní víza (s výjimkou zemí, které toto pro občany ČR nevyžadují)
  4. dodržovat pasové, celní, zdravotní a další předpisy zemí, ve kterých cestuje; vzniklé závady v poskytnutých službách bezodkladně oznámit místně příslušnému poskytovateli služeb a zastoupení cestovní kanceláře či jiné osobě pověřené CKM odpovědností za zájezd, dodržovat podmínky pro ubytování, stravování, dopravu a další služby stanovené poskytovateli těchto služeb,
  5. dodržovat další povinnosti, stanovené mu právními předpisy.
 1. Veškeré náklady, které vzniknou nedodržením těchto předpisů, nese klient,
 2. Veškeré reklamace uplatňuje klient neprodleně na místě vzniku závad, nejlépe písemně, příp. fotodokumentací k zastoupení CKM, V případech, které nebyly odstraněny během služby, pak písemně přímo u CKM nejpozději do 1 měsíce po návratu ze služby, jinak nebude na reklamaci brán zřetel,
 3. Klient, který bez zavinění CKM nevyčerpá všechny smluvené služby, nemá právo na jejich náhradu.
 4. Veškeré náklady, které vzniknou nedodržením legislativy či jiných předpisů, nese klient,
 5. Klient byl informován o pasových, vízových a zdravotních formalitách, které jsou nutné pro cestu a pobyt, a o obvyklých cenách a lhůtách na jejich vyřízení.

 

VII. Práva a povinnosti  CK MAUTHNER s.r.o.

   1. Pokud je realizace služby podmíněna dosažením minimálního počtu klientů, je CKM oprávněna v případě nedosažení minimálního počtu klientů zájezd zrušit. O tom je povinna klienta informovat alespoň 3 dny před plánovaným termínem zahájení služby a neprodleně vrátit klientovi všechny předmětné úhrady. Pokud se zájezd z tohoto důvodu neuskuteční, má klient přednost při zařazení na volné místo v služby obdobném.
   2. CKM je povinna zajistit plnění všech služeb obsažených v ceně služby; pokud nebude schopna zajistit plnění všech dohodnutých služeb, provede bezplatně vhodná alternativní opatření, a tam, kde se sníží kvalita nebo rozsah služeb, vrátí klientovi rozdíl v ceně objednané a uskutečněné služby.
   3. CKM se zavazuje v případě oprávněných stížností ze strany klienta v průběhu služby prostřednictvím místního zástupce CKM nebo další osoby pověřené CKM odpovědností za zájezd vynaložit veškeré úsilí k okamžitému odstranění nedostatků nebo k zajištění odpovídajících náhradních řešení. Předpokladem umožnění nápravy je, že klient uplatní své výhrady.

 

VIII. Odstoupení od Cestovní smlouvy

     1. CKM je oprávněna od uzavřené SOZ odstoupit jen v případech výslovně uvedených ve SOZ, těchto Všeobecných podmínkách nebo v obecně závazných právních předpisech.
     2. V případě, že klient před zahájením služby poruší svou povinnost a CKM z tohoto důvodu odstoupí od SOZ, zavazuje se klient zaplatit odstupné (stornopoplatek) ve výši 100 % celkové ceny služby. V případě odstoupení CKM od SOZ z důvodů porušení povinnosti klienta po zahájení služby doručí klientovi toto odstoupení (oznámení o vyloučení ze služby) osoba pověřená CKM odpovědností za zájezd.
     3. Doručením klientovi zaniká povinnost CKM poskytovat klientovi jakékoli služby dle SOZ. Klientovi v takovém případě nevzniká nárok na vrácení části ceny služeb, které nebyly čerpány, a klient je povinen uhradit CKM náklady vzniklé v souvislosti s jeho dopravou zpět namísto odjezdu a případnou vzniklou škodu.
     4. Klient oprávněn od SOZ písemně odstoupit kdykoli před zahájením služby bez udání důvodu v souladu těmito podmínkami a obecně závaznými právními předpisy. Smluvní vztah je zrušen a účast stornována ke dni, kdy je písemné oznámení o odstoupení od smlouvy (storno) doručeno CKM.
     5. Klient bere na vědomí, že jeho odstoupením od smlouvy vzniká CKM újma spočívající v nutnosti vynaložení nákladů na zajištění dalšího klienta a v případě, že se nepodaří náhradního klienta zajistit, újma sestávající z náhrady za nevyužití sjednaných služeb smluvním partnerům CKM a přiměřeného ušlého zisku. Jako náhradu újmy způsobené tímto jednáním klienta proto sjednávají strany smluvní odstupné (stornopoplatky), které se klient v případě svého odstoupení od smlouvy zavazuje ve prospěch CKM zaplatit. Pro stanovení výše stornopoplatků je rozhodující datum doručení písemného oznámení o odstoupení od SOZ společnosti CKM
     6. Stornopoplatky podle odstavce 2 činí:
      1. 15% min. 500,- Kč/os. z celkové ceny služby, pokud k odstoupení od SOZ ze strany klienta dojde více než 60 dní před prvním dnem služby,
      2. 35% z celkové ceny služby, pokud k odstoupení od SOZ ze strany klienta dojde mezi 59. A 40. dnem před prvním dnem služby,
      3. 50% z celkové ceny služby, pokud k odstoupení od SOZ ze strany klienta dojde mezi 39. a 20. dnem před prvním dnem služby,
      4. 75% z celkové ceny služby, pokud k odstoupení od SOZ ze strany klienta dojde mezi 19. a 10. dnem před prvním dnem služby,
      5. 90% z celkové ceny služby, pokud k odstoupení od SOZ ze strany klienta dojde mezi 10. a 3. dnem před prvním dnem služby,
      6. 100% z celkové ceny služby, pokud k odstoupení od SOZ ze strany klienta dojde mezi 2. dnem před prvním dnem služby a prvním dnem služby.
      7. 100% z celkové ceny služby, pokud k odstoupení od SOZ ze strany klienta dojde v den nástupu služby
       1. Veškeré stornopoplatky jsou splatné ihned a budou automaticky započteny s již zaplacenými zálohami na cenu služby, s čímž klient výslovně souhlasí.

 

IX. Pojištění

 1. V cenách všech zájezdů není zahrnuto žádné pojištění. CKM klienty informuje o možnosti sjednání cestovního pojištění a v případě zájmu pojištění klientovi zprostředkuje. Klient podpisem SOZ rovněž potvrzuje, že je oprávněn sjednat pojištění i pro další osoby (pojištěné) a že mu byly předány předsmluvní informace o cestovním pojištění a pojistné podmínky.
 2. CKM či jeho obchodní zástupci tak mohou sjednávat jako zprostředkovatelé na základě rámcové pojistné smlouvy pro klienta cestovní pojištění. Pojistná smlouva vzniká mezi klientem a pojišťovnou.
 3. Vzniklé případné pojistné události a další nároky z pojistných smluv řeší klient, který podepsal smlouvu, přímo s pojišťovnou, jakožto smluvním partnerem. Pojistníkem je osoba, která uzavírá smlouvu o služby, pojištěnými jsou osoby účastnící se služby, resp. osoby uvedené jmenovitě či odkazem v části týkající se pojištění. Doba trvání pojištění odpovídá délce služby.
 4. Podrobnosti o rozsahu pojištění, o pojistné události, pojistných nebezpečích, pojistném plnění, způsobech zániku pojištění, výlukách a postupech při škodné události jsou uvedeny v pojistných podmínkách sjednaného pojištění (produktové varianty). V případě, že klient sjednal cestovní pojištění, bere na vědomí, že úhradou ceny služby a pojistného je uhrazeno též pojistné na zrušení cesty (stornopoplatků), pokud klientem sjednaná produktová varianta toto pojištění obsahuje.
 5. Služby poskytované CK Mauthner nejsou zájezdem nebo spojenými cestovními službami ve smyslu § 1b a 1c odst. 1 zákona č. 159/1999 a § 2521  zákona č. 89/2012 S. Z tohoto důvodu nejsou pojištěny pro případ úpadku se podle § 6 zákona č. 159/1999 Sb.

 

X. Ochrana osobních údajů

 1. CKM zpracovává osobní údaje klientů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR), přičemž tyto osobní údaje jsou bezpečně zpracovány v databázi CKM. Poskytnutí těchto osobních údajů je nutné pro uzavření SOZ a pro její plnění, případně pro uzavření smlouvy o pojištění a její plnění. V případě odmítnutí poskytnout tyto osobní údaje nemůže být uzavřena ani plněna SOZ, ani smlouva o pojištění.
 2. Svým podpisem na SOZ dává klient v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., Nařízením (EU) 2016/679 CK Mauthner, s.r.o., IČ:28526911, se sídlem Michalská 430/3, Praha 1, jakožto správci, souhlas ke shromažďování, uchovávání a zpracování jeho osobních a citlivých údajů v rozsahu této smlouvy, tj. jména, příjmení, telefonního čísla, adresy a emailu, a to pro účely poskytování služeb a produktů CKM, pro marketingové a obchodní účely CKM a jejich obchodních partnerů, případně jinému obdobnému správci, tak výrobků a služeb třetích stran, a to jak pro zasílání nabídek na poskytování služeb a produktů CKM poštou, tak emailem. Tento souhlas uděluje CKM na dobu neurčitou, a to až do písemného odvolání tohoto souhlasu.
 3. Klient uzavřením SOZ bere na vědomí, že osobní údaje sděluje CKM v rozsahu uvedeném v SOZ pro účely poskytování služeb CKM, vyplývajících z uzavřené SOZ a služeb s tím souvisejících (zejména zajištění ubytování, dopravy, zprostředkování pojištění atd.) a tyto osobní údaje budou zpracovávány ze strany CKM a mohou být zpřístupněny poskytovatelům služeb, vyplývajících ze smlouvy o služby, případně ze smlouvy o pojištění, a jimi zpracovány, s čímž klient podpisem SOZ souhlasí. Podrobné informace o zpracování osobních údajů na: http://www.ckmauthner.cz/OsobniUdaje.aspx.
 4. Dále potvrzuje, že byl CKM, informován o všech právech vyplývajících ze zákona č.101/2000 Sb, Nařízení GDPR a zejména si je vědom svých práv podle §12 a 21 tohoto zákona, tj. poskytnutí údajů je dobrovolné, svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese CKM odvolat, má právo přístupu k osobním a citlivým údajům, právo na opravu těchto údajů a blokování nesprávných údajů, jejich likvidaci, atd.
 5. V případě pochybností o dodržování práv se klient může kdykoliv obrátit na CKM nebo přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

XI. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Společnost CK Mauthner s.r.o. ve smyslu ustanovení §14, zákona č. 378/2015 Sb. informuje, že subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz, Web: http://adr.coi.cz. Na tomto webu jsou rovněž zveřejněn postup a pravidla. Podnět lze podat elektronicky prostřednictvím elektronického formuláře dostupného na https://adr.coi.cz/cs.

 

XII. Závěrečná ustanovení

 1. Veškeré informace a údaje obsažené v  nabídkách a katalozích a ostatních materiálech vydaných CKM o službách, cenách a cestovních podmínkách, odpovídají informacím známým v době jejich přípravy.
 2. CKM si vyhrazuje právo na tiskové chyby v katalogu či ostatních vydaných nabídkách v tiskové či internetové podobě. Nabídka kapacit a služeb platí do jejich vyprodání.
 3. závazná pro CK i kupujícího je pouze cena uvedená na platné cestovní smlouvě.

 

Tyto Všeobecné podmínky nabývají účinnosti dne 01.04.2021.

 

CK Mauthner s.r.o.

 

Přihlaste se k odběru novinek
Na těchto webových stránkách jsou k vylepšování služeb využívány soubory cookies.